Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1.    Úvodné ustanovenia

 

1.1.      Táto zmluva upravuje podmienky kúpnej zmluvy uzavretej medzi Puck United Europe,s.r.o., miesto podnikania: T. Vansovej 5178/4, 940 59 Nové Zámky, IČO: 47021926, DIČ: 2023700426, DIČ DPH: SK2023700426, zápis: Živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky, vložka číslo: 33628/N (ďalej tiež ako „predávajúci“), ktorý je prevádzkovateľom elektronického obchodu na svojej internetovej stránke www.hokej-trening.sk, ako predávajúcim na strane jednej a kupujúcim na strane druhej, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

1.2. Kontaktné údaje predávajúceho sú:

       Puck United Europe, s.r.o.,

       miesto podnikania: T. Vansovej 4,

       940 59 Nové Zámky,

       IČO: 47021926,

       DIČ: 2023700426

       DIČ DPH: SK2023700426     

       zápis: Živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky,

       vložka číslo: 33628/N

       telefón: 0911 625050

       e-mail: info@puckunited.eu

 

1.3. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia:

       Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

       PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 

       odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

       tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034 

       fax č.: 037/ 7720 024 

       webová adresa: www.soi.sk

      

2.    Objednávka tovaru

 

2.1. Na produkty (tovar) distribuované v elektronickom obchode predávajúceho na internetovej stránke www.hokej-trening.sk (ďalej tiež „elektronický obchod“) možno objednávky zadávať výlučne cez internet (online) na vyššie uvedenej internetovej adrese spoločnosti.

 

2.2. Pri nákupe treba uviesť dodacie a kontaktné údaje.

 

3.    Postup pri kúpe tovaru

 

3.1.      Kliknutím na sortiment elektronického obchodu možno prezerať tovar distribuovaný predávajúcim, ktorý je zoradený podľa kategórií, alebo možno vyhľadávať pomocou funkcie vyhľadávanie. Tovar môže kupujúci vyznačiť kliknutím na tlačidlo „Do košíka“. Kliknutím na tlačidlo „Nákupný košík“ sa kupujúcemu zobrazí tzv. stránka s košom. Tu sa môže rozhodnúť, či kliknutím na tlačidlo „Pokračovať v nákupe“ sa vráti na stránku s tovarovým sortimentom alebo kliknutím na tlačidlo „Do pokladne“ ukončí nákup zadaním dodacích a platobných údajov. Ak kupujúci ďalej prezerá sortiment elektronického obchodu, kliknutím na „Nákupný košík“ v hornej časti môže kedykoľvek znovu prezrieť obsah ním zostaveného „nákupného košíka“. V „nákupnom košíku“ možno prezerať počet a celkovú hodnou tovarov určených zo strany kupujúceho na kúpu. Počas nákupu sa môže kupujúci oboznámiť s pravidlami týkajúcimi sa ochrany údajov zadaných zo strany kupujúceho ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho kliknutím na tlačidlo „Obchodné podmienky“.

 

3.2. O doručenej objednávke elektronický obchod pošle kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu správu o prijatí  objednávky.

 

3.3. Takto prijaté objednávky elektronický obchod splní v dodacej lehote uvedenej na internetovej stránke elektronického obchodu, vyhradzuje si však právo, že v prípade prekážky dodania tovaru v uvedenej lehote môže predávajúci dodaciu lehotu predĺžiť maximálne o 60 dní pri súčasnom vyrozumení kupujúceho o tejto skutočnosti.

 

3.4. Ak objednaný tovar predávajúci nemá k dispozícii, je povinný o tejto skutočnosti ho bezodkladne informovať a zároveň mu bezodkladne, najneskoršie však do 30 dní vrátiť kúpnu cenu zaplatenú kupujúcim. Predávajúci je viazaný ponukou (vrátane dodacej lehoty ako aj ceny tovaru) vo vzťahu k objednávke od momentu, kedy má objednaný tovar k dispozícii.

 

4.    Prevzatie tovaru, cena dopravy

 

4.1. Tovar objednaný v elektronickom obchodu možno prevziať aj osobne v centrálnom sklade predávajúceho na adrese: 940 01 Nové Zámky, Pri skladoch 3 kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke vyrozumenie o tom, že tovar si môže prevziať na vyššie uvedenej adrese. V prípade, že kupujúci si tovar neprevezme do siedmych kalendárnych dní odo dňa odoslania vyrozumenia, tak záväzok predávajúceho dodať tovar zaniká. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniku škody na tovare.

 

       V ostatných prípadoch tovar objednaný v elektronickom obchode predávajúci doručí na miesto označené zo strany kupujúceho pri objednaní tovaru. Dodanie tovaru sa realizuje externým dopravcom - kuriérom, v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 17.00 hod. Kupujúci je povinný tovar osobne prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie zástupcom. Náklady spojené s dodaním neprevzatého tovaru znáša kupujúci. Povinnosť dodať tovar splní predávajúci odovzdaním tovaru kupujúcemu, pričom nebezpečenstvo vzniku škody prechádza na kupujúceho tiež odovzdaním tovaru.

 

4.2. Cena dopravy je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, na ktorej je uvedený objednaný tovar pri zadaní dodacích a platobných údajov. Cenu dopravy znáša kupujúci.

 

5. Ceny, platobné podmienky

 

5.1.      Ceny tovarov elektronický obchod zverejňuje a označuje na stránke, na ktorej je ten ktorý tovar popísaný, ako aj na stránke „Nákupného košíka“. Ceny sú uvedené vrátane DPH a v eurách.

 

5.2.      Faktúru, prípadne záručný list predávajúci odovzdá kupujúcemu súčasne s tovarom, resp. po zaplatení ceny dopravy (pošle v balíku spolu s tovarom).

 

5.3. Kupujúci uhradí cenu tovaru spolu s cenou dopravy súčasne pri odovzdaní tovaru.

 

5.4.      Pri objednaní tovaru je možné vybrať si spôsob úhrady kúpnej ceny tzv. predbežným bankovým prevodom.

 

5.5. Ak celková hodnota objednaného tovaru uvedeného v objednávke prevyšuje 500,- EUR (slovom päťsto eur), tak predávajúci akceptuje výlučne iba úhradu formou bankového prevodu podľa bodu 5.4.

 

6. Právo na odstúpenie

 

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona číslo 102/2014 Z.z. v platnom znení.

       (http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k3&skupina=1).

 

6.2. V prípade odstúpenia sa kúpna zmluva zrušuje. Predávajúci je v takomto prípade povinný vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskoršie však do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby predtým, než je mu tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 

6.3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

6.4. Pri odstúpení je kupujúci oprávnený použiť tlačivo uvedené v prílohe č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok a toto zaslať predávajúcemu elektronickou formou.

 

6.5. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Preto v prípade zistenia takejto skutočnosti je predávajúci oprávnený zraziť čiastku zodpovedajúcu takémuto zníženiu hodnoty tovaru.

 

7. Záručné podmienky

 

Záručné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade, že výrobca tovaru poskytuje záruku dlhšiu, než je uvedená v Občianskom zákonníku, tak platí táto záruka.

 

8. Vybavovanie reklamácií a sťažností

 

8.1.      Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho reklamácie a sťažnosti, a to

T. Vansovej 4, 940 59 Nové Zámky

 

8.2. Reklamácie a sťažnosti zaslané spôsobom uvedeným v bode 8.1. a doručené predávajúcemu predávajúci je povinný vybaviť v lehote 30 dní a o výsledku je povinný informovať kupujúceho. V prípade odmietnutia reklamácie alebo sťažnosti je predávajúci povinný svoje stanovisko odôvodniť. V prípade odmietnutia reklamácie alebo sťažnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho o tom, na ktorý orgán sa môže obrátiť so svojou reklamáciou alebo sťažnosťou, vrátane kontaktnej adresy tohto orgánu.

 

9. Spracovanie a ochrana osobných údajov

 

9.1. Predávajúci pri  registrácii alebo pri objednávaní tovaru vyžaduje zadanie výlučne iba takých údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plnenie objednávok a na uskutočnenie nákupu. Týmito údajmi sú: meno a priezvisko, adresa (bydlisko, miesto pobytu, korešpondenčná adresa), e-mailová adresa, telefónne číslo, faxové číslo, číslo mobilného telefónu.

 

9.2. Kupujúci ako dotknutá osoba prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok dáva slobodný, dobrovoľný a určitý súhlas k tomu, aby predávajúci ako prevádzkovateľ elektronického obchodu na internetovej stránke www.hokej-trening.sk spravoval a spracoval jeho osobné údaje za účelom uvedeným v bode 9 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

9.3. Účelom spracovania a spravovania osobných údajov je udržiavanie kontaktu so zákazníkmi, zasielanie informačných a reklamných materiálov pre registrovaných používateľov, splnenie povinností spojených s predajom tovaru alebo poskytnutím služby na internetovej stránke elektronického obchodu www.hokej-trening.sk (vrátane zasielania noviniek), ďalej preukázanie vzniku a obsahu zmluvného právneho vzťahu, zúčtovanie a uplatnenie nárokov zo zmluvného právneho vzťahu, vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvného právneho vzťahu, ďalej štatistické účely a analýza rizík. Účelom spracovania údajov je ďalej spravovanie, spracovanie údajov uvedených dotknutou osobou prevádzkovateľom elektronického obchodu na internetovej stránke www.hokej-trening.sk, a to prípadoch, kedy je to potrebné za účelom splnenia príslušnej povinnosti predávajúceho alebo pri uplatnení práv a právom chránených záujmov predávajúceho.

 

9.4. Spravovanie údajov trvá dovtedy, kým dotknutá osoba nevymaže svoju registráciu alebo kým sa neodhlási z odberu noviniek. V ostatných prípadoch trvá spravovanie údajov dovtedy, kým dotknutá osoba nepožiada, o výmaz svojich údajov, resp. o ukončenie spravovania svojich údajov.

 

9.5. Prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ elektronického obchodu na internetovej stránke www.hokej-trening.sk, ktorým je predávajúci, môže pre plnenie svojej zákonnej povinnosti, ďalej za účelom uplatnenia svojich zákonných práv alebo zákonných práv tretích osôb spravovať vyššie uvedené osobné údaje aj v prípade odvolania súhlasu.

 

9.6. Prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok dotknutá osoba súhlasí a berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený vyhotoviť zvukový záznam z telefonických hovorov prijatých na telefónne čísla predávajúceho a tieto archivovať v súlade s právnymi predpismi, ďalej tento záznam použiť ako dôkaz pred súdom alebo iným príslušným štátnym orgánom za účelom uplatnenia svojich práv a plnenia svojich povinností. Zvukový záznam je predávajúci oprávnený archivovať po dobu, ktorá je zhodná s dobou premlčania podľa predpisov občianskeho práva, v ostatných prípadoch až do splnenia zmluvy uzavretej s predávajúcim alebo do zániku pohľadávky vyplývajúcej zo zmluvy.

 

9.7. Predávajúci poskytnuté údaje neodovzdá tretej osobe. Predávajúci nie je oprávnený kontrolovať údaje zadávané zo strany objednávateľov alebo používateľov, preto za tieto údaje nezodpovedá. Dotknutá osoba zodpovedá za to, že ním zadanú e-mailovú adresu zaregistroval on sám a že registračné údaje používa osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov.

 

9.8. Osobné údaje spracováva predávajúci ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom číslo 122/2013 Z.z. v platnom znení. Identifikačné údaje prevádzkovateľa sú teda totožné s identifikačnými údajmi predávajúceho, ktoré sú:

       Puck United Europe, s.r.o.,

       miesto podnikania: T. Vansovej 4,

       940 59 Nové Zámky,

       IČO: 47021926,

       DIČ: 2023700426

       DIČ DPH: SK2023700426     

       zápis: Živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky,

       vložka číslo: 33628/N

       telefón: 0911 625050

       e-mail: info@puckunited.eu

       (ďalej tiež „prevádzkovateľ“)

      

     Účelom spracovania osobných údajov je vymedzený v bode 9.3. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Zoznam spracovaných osobných údajov je vymedzený v bode 9.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý možno kedykoľvek odvolať tak, ako je to uvedené v bode č. 9  Všeobecných obchodných podmienok. Zákonným podkladom spracovania osobných údajov je zákon číslo 122/2013 Z.z. v platnom znení. Predávajúci ako prevádzkovateľ súčasne oznamuje a kupujúci ako dotknutá osoba berie na vedomie a prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí s tým, že (i) jeho osobné údaje budú sprístupnené a poskytnuté tretím stranám, ktoré zabezpečujú doručenie tovaru kupujúcemu dopravnými prostriedkami, a to v rozsahu nevyhnutnom na doručenie tovaru, pričom touto treťou stranou, ktorá je zároveň aj sprostredkovateľom prevádzkovateľa je spoločnosť Slovak Parcel Service, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo 3215/B; (ii) nepredpokladá sa uskutočnenie prenosu osobných údajov do zahraničia.

 

9.9. Osobné údaje prevádzkovateľ spracováva vo forme počítačovej databázy. Osobné údaje sa získavajú prostredníctvom registračného hárku a objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov nevyužíva sprostredkovateľa.

 

9.10. Oznámenie o informačnom systéme, v ktorom sa spracovávajú osobné údaje automatizovanými prostriedkami spracúvania, je súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok ako príloha č. 2.

 

9.11. S otázkami a prípadnými sťažnosťami sa môže kupujúci obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefónne číslo: 02/32313214, e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia platnými právnymi predpismi a pravidlami zverejnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (www.hokej-trening.sk).

 

10.2.  Prezeraním internetových stránok elektronického obchodu a zadaním objednávky používateľ, kupujúci vyjadrujú súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

10.3.  Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky. Zmena nadobudne účinnosť nasledujúcim pracovným dňom po jej zverejnení na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Nové Zámky, dňa 24.06.2017

 

Tomáš Hentek (konateľ Puck United Europe, s.r.o.)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

 

vzor odstúpenia od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Podpísaný spotrebiteľ:                        meno a priezvisko:      _________________

                                               trvalé bydlisko:                       _________________

 

týmto oznamujem predávajúcemu Puck United Europe, s.r.o.(konateľ spoločnosti Tomáš Hentek, miesto podnikania: T. Vansovej 4, 940 59 Nové Zámky, IČO: 47021926, DIČ: 2023700426, zápis: Živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky, vložka číslo: 33628/N, že odstupujem od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol tovar: _________________, číslo objednávky alebo faktúry: _________________, ktorý som objednal dňa _________________ a prevzal dňa _________________.

 

Uvedené dávam na vedomie.

 

V _________________, dňa _________________

 

 

Bezpečnostná dokumentácia

Táto bezpečnostná dokumentácia upravuje bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľa pri ochrane osobných údajov a informačného systému, v ktorom sa osobné údaje spracovávajú, a to za účelom eliminovania a minimalizovania rizík spojených s prípadným narušením informačného systému, jeho bezpečnosti, funkčnosti a spoľahlivosti.

Údaje prevádzkovateľa:

       Tomáš Hentek,

       miesto podnikania: T. Vansovej 4,

       940 59 Nové Zámky,

       IČO: 47021926,

       DIČ: 2023700426   

       DIČ DPH: SK2023700426     

       zápis: Živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky,

       vložka číslo: 33628/N

       telefón: 0911 625050

       e-mail: info@puckunited.eu

 

1. Účel dokumentácie

Účelom tejto dokumentácie je ochrana osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi elektronického obchodu na internetovej stránke www.hokej-trening.sk

2. Pojmy

3. Zásady spracúvania osobných údajov

3.1. Osobné údaje možno spracúvať výlučne za účelom uvedeným vo všeobecných obchodných podmienkach, za účelom plnenia práv a povinností. Spracúvanie osobných údajov musí byť v každej fáze v súlade s účelom spracúvania osobných údajov, prijímanie a spracovanie osobných údajov musia byť v súlade so zásadou poctivosti a zákonnosti.

3.2. Spracovať možno iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne nutné na splnenie účelu spracovania osobných údajov a sú na tento účel spôsobilé. Osobný údaj možno spracovať iba v rozsahu a na čas potrebný pre splnenie účelu.

3.3 Osobný údaj sa považuje počas spracovania za osobný údaj dovtedy, kým možno ho priradiť k dotknutej osobe. K dotknutej osobe ho možno priradiť dovtedy, kým správca osobných údajov disponuje tými technickými podmienkami, ktoré sú potrebné na priradenie údaja k dotknutej osobe.

3.4. Počas spracovania osobných údajov treba zabezpečiť ich presnosť a úplnosť, ako aj ich aktuálnosť, ďalej aby dotknutú osobu bolo možné identifikovať pomocou osobného údaja len do splnenia účelu spracovania osobných údajov.

4. Právny titul, účel a spôsob spracovania osobných údajov

4.1. Osobný údaj možno spracovať iba so súhlasom dotknutej osoby alebo ak tak ustanovuje zákon. Právny titul, účel a spôsob spracovania osobných údajov sú bližšie vymedzené vo Všeobecných obchodných podmienkach.

4.2. Osobné údaje prevádzkovateľ chráni všetkými možnými spôsobmi pred neoprávneným prístupom, pred zverejnením, zmenou, neoprávneným výmazom, znižením, a to nielen pri sieťovej komunikácii (spracovanie údajov on-line) ale aj pri ukladaní osobných údajov (teda spracovanie osobných údajov offline).

4.3. K osobným údajom majú prístup iba osoby, ktoré zastávajú príslušnú pracovnú pozíciu u prevádzkovateľa pri súčasnej kontrole prístupových práv.

4.4. Prevádzkovateľ nie je oprávnený kontrolovať údaje dotknutých osôb, preto za nich nepreberá žiadnu zodpovednosť. Dotknutá osoba zodpovedá za to, že ním zadanú e-mailovú adresu sám zaregistroval na svoju osobu a že registrované údaje používa osoba nad 18 rokov.

4.5. Dotknutá osoba môže žiadať prevádzkovateľa, aby bol informovaný o spravovaní svojich osobných údajov, o opravu ako aj o výmaz svojich osobných údajov.

4.6. Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informáciu o spravovaných údajoch, o účeloch, právnom základe, dobe spracovania osobných údajov, ako aj o ďalších skutočnostiach uvedených v právnych predpisoch, na ktoré má dotknutá osoba nárok zo zákona. Prevádzkovateľ je povinný žiadosť vybaviť bezodkladne, najneskoršie však do 30 dní.

4.7. Poskytnutie informácií môže prevádzkovateľ odmietnuť iba z dôvodov uvedených priamo v zákone. V takomto prípade prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o dôvode odmietnutia spolu s poukazom na príslušné ustanovenie zákona s poučením o opravnom prostriedku.

5. Požiadavka bezpečnosti údajov

5.1. Prevádzkovateľ je povinný jednotlivé operácie pri spravovaní osobných údajov tak naplánovať a vykonať, aby zabezpečil ochranu práv dotknutých osôb v súlade s právnymi predpismi.

5.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov a dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov a ostatných predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, neoprávnenou zmenou, zverejnením, výmazom alebo likvidáciou, ako aj možnosť náhodného zničenia či poškodenia. Za účelom ochrany dátových súborov treba zabezpečiť, aby uložené údaje nebolo možné priradiť k dotknutej osobe, to neplatí, ak takýto úkon zákon umožňuje.

5.3. Pri automatizovanom spracovaní osobných údajov prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu pred neoprávneným zadaním osobných údajov, pred neoprávneným používaním systémov pre automatizované spracovanie dát, možnosť spätnej kontroly, akým spôsobom bolo naložené s osobnými údajmi, vrátane termínu a osoby, ktorá osobný údaj zapísala do systému, možnosť nápravy v prípade poruchy systémov pre automatizované spracovanie dát, ako aj to, aby o takýchto poruchách bol vyhotovený protokol.

6. Záverečné ustanovenia.

6.1. Túto bezpečnostnú dokumentáciu je prevádzkovateľ oprávnený zmeniť. O zmene informuje dotknuté osoby formou elektronického listu a cez internetovú stránku svojho elektronického obchodu. Ďalším používaním služieb elektronického obchodu prevádzkovateľa, resp. v prípade absencie vyjadrenia výslovného nesúhlasu sa zmena považuje za prijatú aj zo strany dotknutej osoby.

Nové Zámky, dňa 16.12.2014

 

 

Právne prehlásenie

Tomáš Hentek je fyzickou osobou riadne zapísanou v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, pričom podniká v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v plnom rozsahu dodržiava všetky príslušné právne predpisy.

Copyright

Obsah webstránky je chránený ustanoveniami, ktoré upravujú duševné vlastníctvo v súlade s medzinárodnými zmluvami a dohodami. Ten, kto tieto ustanovenia poruší, vystavuje sa riziku súdneho konania.

Zodpovednosť prevádzkovateľa webstránky

Informácie o tovaroch uvedených na webstránke Puck United Europe, s.r.o. (konateľ spoločnosti Tomáš Hentek) čerpá od tretích osôb. Tieto informácie podliehajú zmene a za prípadné chyby neručíme a nepreberáme zodpovednosť. Za údaje chybne označené z technických príčin nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Najvýznamnejšie právne predpisy

zákon číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

zákon číslo 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

zákon číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Puck United Europe, s.r.o. sa zaväzuje spravovať osobné údaje používateľov a klientov takým spôsobom, ktorý zabezpečí prísne dodržiavanie všetkých právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a prispieť tak k bezpečnému nakupovaniu cez internet.

V súlade s týmto záväzkom Puck United Europe, s.r.o. tretím osobám osobné údaje neodovzdáva a nijakým spôsobom ich nezverejňuje, prístup k ním umožňuje iba svojim partnerom, prostredníctvom ktorých zabezpečuje doručovanie tovaru klientom. Títo partneri nie sú oprávnení osobné údaje nijakým spôsobom použiť a ďalej ich odovzdať tretím osobám.

Puck United Europe, s.r.o. chráni osobné údaje najmä pred neoprávneným prístupom, pred zverejnením, neoprávnenou zmenou, výmazom a to nielen pri sieťovej komunikácii (teda online) ale tiež pri ukladaní údajov (teda offline).

K osobným údajom majú prístup iba osoby, ktoré zastávajú príslušné pracovné funkcie pri súčasnej kontrole ich činnosti.

Puck United Europe,s.r.o. žiada pri objednávkach výlučne iba také údaje, ktoré sú nevyhnutne nutné k uskutočneniu nákupu a doručenie tovaru.

Používateľ môže žiadať prevádzkovateľa, aby bol informovaný o spravovaní svojich osobných údajov, o opravu ako aj o výmaz svojich osobných údajov.

Nové Zámky, dňa 23.06.2017

Hokej-Trening.sk © 2022